21.06.2017

Skladištenje i distribucija AD Blue fluida, FCA

Kratak opis: Sistem za skladištenje i distribuciju AD BLUE fluida (utakačko mesto, rezervoar, cevovodi i istakačka mesta sa pratećom opremom)

Zapremina (rezervoara): 50 m³.

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Kosovska 4, Kragujevac

Godina: 2017

Faze: Idejno rešenje/idejni projekat; Tenderska dokumentacija; PGD – Projekat za građevinsku dozvolu; Stručni nadzor;