29.01.2014

Novi gradski centar, Kragujevac

Kratak opis: Izrada idejnog rešenja i procena investicione vrednosti rekonstrukcije postojećeg objekta Gradski dom (bivši Dom kulture) sa dogradnjom i prenamena u poslovno-smeštajni kompleks.

Projekat podrazumeva izgradnju dvojne kule koja bi sa postojećom činila novi gradski centar.

Površina: 9.525 m² (P.T.; P.T.+12)

Investitor: KCC

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2014

Faze: Procena investicije; Idejno rešenje